Leiebetingelser

Leie-/Servicevilkår for leie av maskiner/utstyr fra Thormax AS

 

1. Formål

Denne avtalen regulerer betingelser ved leie av maskiner og utstyr (heretter kalt leieobjekt) fra Thormax AS (heretter kalt Utleier).

dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtalen, skal disse, for å være gyldige, avtales skriftlig og følge som

Vedlegg til avtalen.

2. Begrensning av leien

Leietiden løper fra og med den dag det utleide leieobjekt leveres leietakeren, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da leieobjekt er tilbakelevert til utleier. Dersom ikke annet er avtalt skal objektet leveres tilbake til der det ble hentet. Ny dagleie belastes hvis innlevering av leieobjekt skjer etter kl. 08.00.

3. Leiebeløpet inkluderer følgende.

Inkludert i leien er følgende ytelser: Disponering av leieobjekt, forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner, reparasjoner som følge av normal slitasje. Leietaker dekker utgifter til drivstoff, etterfylling av motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter til/fra leveringssted, renhold av leieobjekt før tilbakelevering og evt. Forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold og utbedringer av skader samt forsikring, se punkt 8.

4. Fakturering — betalingsbetingelser.

Leien faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste. Fakturaen forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato, med mindre

Annet er skriftlig avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente fastsatt etter norsk lov. Reklamasjon på fakturaen må skje innen

5 dager etter fakturadato.

5. Utlevering og tilbakelevering.

Risiko og ansvar for leieobjekt beror hos leietakeren fra dette forlater utleier og til dette returneres. Utleier kan anvise annet tilbakeleveringssted dersom dette ikke påfører leietakeren meromkostninger. Utleier plikter å overlevere leieobjekt rengjort og i full driftsmessig stand.

Utleier er ansvarlig for at leieobjekt ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikehold ihht. det enhver tid gjeldende regelverket for det

Aktuelle leieobjekt. Leieobjekt som er bestilt må hentes til avtalt tid. Utleier vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte leieobjekt avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette Utleier, som på sin side må foreta om levering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt utleier om feil/mangler anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Leietakeren er ansvarlig for at leieobjekt tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler og skade på leieobjekt vil ved tilbakelevering bli utbedret av utleier for leietaker regning.

6. Tilsyn og bruk av utstyret

Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å påse at leieobjekt i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i bruken, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle leieobjekt korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon ang.

Leieobjekt og bruk. Maskiner/leieobjekt med angitte kapasitet må ikke overskride. Leietakeren plikter å påse at leieobjekt beskyttes mot uvedkommende samt unødvendigytre påvirkning. For bruk som utsetter leieobjekt for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsvarsles, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Prisen for dette oppgis på forespørsel. For å forebygge unødvendig driftsstans/ reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at leieobjekt er gått istykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri etc.

Dersom leieobjekt fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleier skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av Utleier slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietakeren må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av leieobjekt uten forhåndsgodkjenning av Utleier. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes underrette om hvor dette benyttes under leieperioden.

7. Framleie

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtalen til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over leieobjekt.

8. Forsikring

Utleier holder forsikring på leieobjektet. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Egenandelen ved forsikringsskade er kr 10.000,- på større maskiner, og kr 2500,- på mindre utstyr. Forsikrings er 6 % av leiesum eks. mva.

9. Ansvarsbegrensning

Utleier innestår ikke for at det aktuelle leieobjekt tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap, ting, person eller følge skader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, bruker av leieobjekt eller 3 person.

10. Oppsigelse, heving, mislighold

Utleieforhold uten forhåndsavtale leietid kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsbetalt utleietid/pris løper i den avtalte perioden dersom annet ikke er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater og betale leie i rett tid, samt at leieobjekt ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleier heve avtalen omgående, og kreve leieobjekt returnert. I tillegg kan Utleier kreve erstatning ihht. Norsk lov. Leietakeren kan heve avtalen dersom Utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

11. Tvister

Enhver tvist etter denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem skal tvisten løses etter bestemmelsen om voldgift, så fremt partene ikke oppnår annen enighet.